REGULAMIN SKLEPU PRAWNEGO

Wersja dokumentu: 03
Data obowiązywania: 01 stycznia 2023 r.

ściągnij jako PDF

obowiązujący od 01 stycznia 2023 roku

DOBRZE CIĘ TU WIDZIEĆ!

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych takich jak m.in. videowzory, wzory dokumentów, konsultacje (o których będzie jeszcze później), które są dostępne na mojej stronie internetowej pod adresem https://dimotely.pl .

Regulamin kształtuje także m.in. zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej mojego Sklepu, o wszystkich szczegółach dowiesz się poniżej.

Chciałam zwrócić Twoją uwagę na fakt, iż informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej, a ja postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

Skontaktuj się z Krzywicką!
W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@krzywicka.pl oraz numerem telefonu: + 48 794 509 753.

Kim jest Usługodawca, czyli kto udostępnia Treść cyfrową? 
Usługodawcą jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”, prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kogo dotyczy ten Regulamin?
Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych moich Produktów w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Słowniczek użytych pojęć, czyli wyjaśnienie definicji

Usługodawca, czyli Krzywicka, a dokładniej
Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061

Sklep, czyli 
serwis internetowy dostępny pod adresem: www.krzywicka.pl i www.dimotely.pl

Formularz zamówienia, czyli Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient, czyli
Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca, czyli
osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument, czyli
osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Treści lub Usługi, która jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Konto Klienta, czyli
indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

Konto Użytkownika kursu online, czyli
Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Konto Użytkownika VIDEOWZORÓW, czyli
Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Treść cyfrowa, czyli
dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa, czyli
usługa pozwalając na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Konsultacja, czyli
usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta jako współpraca indywidualna drogą elektroniczną, w szczególności w postaci rozmowy i/lub wideorozmowy.

Produkt, czyli
indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej. Produktem jest również usługa Konsultacji online.

Cena, czyli
wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Usługa Elektroniczna, czyli
Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Wymagania Techniczne, czyli
minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:
• komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
• dostęp do poczty elektronicznej;
• Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
• dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa, czyli
umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia widewzoru i/lub wzoru dokumentu i/lub paczki wzorów dokumentów i/lub przeprowadzenia Konsultacji i/lub udostępniania kursu online, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa o świadczenie usług, czyli
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie, czyli
oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk, czyli
Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.

Promocje, czyli
szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta, czyli
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Regulamin, czyli
niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Cena Początkowa, czyli
Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni, czyli
Najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena Promocyjna, czyli
Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu prawnego

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Sprzedawcę prawniczych produktów cyfrowych każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą tj. Katarzyną Krzywicką oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
f) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości,
h) niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Katarzynę Krzywicką obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni).

8. W przypadku udostępnienia Videowzorów i innych Produktów w ramach Promocji, Katarzyna Krzywicka oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.

9. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Katarzyna Krzywicka podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z udostępnionych videowzorów, wzorów dokumentów czy konsultacji. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Katarzynę Krzywicką znajdują się w zakładce: Zasady prezentowania treści i opinii na stronie.

10. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

11. Katarzyna Krzywicka podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta

1. Katarzyna Krzywicka jako Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
a) Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;
c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
d) Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e) Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
3. Katarzyna Krzywicka świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie roku od dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto.
4. Korzystanie z Konta w Sklepie prawnym możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego.
5. W Sklepie Prawnym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. Klient nie ma możliwości bez założenia konta korzystać z prawniczych produktów cyfrowych udostępnionych w Sklepie prawnym.
6. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Katarzynę Krzywicką po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta.
7. Klient sklepu prawnego otrzymuje także automatycznie wygenerowaną fakturę VAT za zakupy dokonane w Sklepie prawnym po zapłacie Ceny za prawnicze produkty cyfrowe.
8. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.
9. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
10. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.
11. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. Klient może zmienić hasło do logowania w dowolnym momencie.
12. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta lub poprzez założenie Konta.
13. Katarzyna Krzywicka, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Katarzyną Krzywicką na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu, tj. kontakt@krzywicka.pl.
14. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 – dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
15. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.
16. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
17. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
18. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Katarzynę Krzywicką następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
19. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
20. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1. Katarzyna Krzywicka umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania videowzorów , wzorów regulaminów i innych Produktów poprzez stronę Sklepu.

2. Główne cechy videowzorów, wzorów dokumentów, konsultacji i innych Produktów oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Katarzyną Krzywicką może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia videowzorów i/lub innych zakupionych Treści i/lub usług Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7. Katarzyna Krzywicka umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści lub Usługi cyfrowej w postaci m.in. videowzoru do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Treść i/lub Usługę cyfrową przez Klienta.

10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść i/lub Usługę cyfrową.

13. Klient ma możliwość weryfikacji Produktu znajdującego się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści i/lub Usługi cyfrowej wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

20. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

21. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.
b) przelew tradycyjny,
c) płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.

22. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

23. Płatność za Treść lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy serwisu:
a. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
b. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

24. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

25. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

VIDEOWZORY

1. Treści cyfrowe w postaci videowzorów oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści prawych i edukacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi videowzory do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z videowzorów jest nieodpłatne.

3. Ceny videowzorów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

4. Ze względu na rodzaj i czas trwania videowzorów poszczególne ich warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

5. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej i jej nie zastępują, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną. Wszystkie dodatkowe nieodpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę takie jak: kontakt na zamkniętej grupie z Usługodawcą lub przedstawicielami Usługodawcy, okienko chatu na stronie Usługodawcy dostępne po zakupie produktów, dostępny dyżur techniczny nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej. Ich celem jest dostarczenie technicznego wsparcia przez Usługodawcę po zakupie produktów w ramach obsługi posprzedażowej oferowanej dla Klientów Sklepu prawnego.

WZORY DOKUMENTÓW

1. Treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów prawnych bez treści video oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści prawych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej i jej nie zastępują, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną.

3. Wszystkie dodatkowe nieodpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę takie jak: kontakt na zamkniętej grupie z Usługodawcą lub przedstawicielami Usługodawcy, okienko chatu na stronie Usługodawcy dostępne po zakupie produktów, dostępny dyżur techniczny nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej. Ich celem jest dostarczenie technicznego wsparcia przez Usługodawcę po zakupie produktów w ramach obsługi posprzedażowej oferowanej dla Klientów Sklepu prawnego.

4. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie ze wzorów dokumentów, w szczególności pobranie wzorów dokumentów jest nieodpłatne.

5. Ceny wzorów dokumentów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

6. Ze względu na rodzaj i czas trwania, jak również zawartość wzorów dokumentów poszczególne ich warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

DOSTĘP DO WIZDEOWZORÓW I WZORÓW DOKUMENTÓW

1. Dostęp do zawartości Zamówienia zawierającego videowzory i/lub wzory dokumentów zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Katarzyny Krzywickiej opłaty odpowiadającej Cenie wybranego wariantu Produktu przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie videowzorów i/lub wzorach dokumentów. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Katarzynę Krzywicką na stronie Sklepu.

2. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Produktów lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionego wideowzoru i/lub wzoru dokumentu, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

3. Jeżeli w opisie Produktów Katarzyna Krzywicka określiła inny termin dostarczenia videowzoru i/lub wzoru dokumentu, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

KONSULTACJE ONLINE

1. W ramach Konsultacji Katarzyna Krzywicka oferuje współpracę indywidualną w postaci konsultacji online opisanych na stronie Sklepu.
2. Opis produktu zawiera zakres konsultacji, czas ich trwania, szczegółowy tryb ich przeprowadzania.
3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Katarzyny Krzywickiej i udostępnionym Kupującemu.
4. Klient w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, które uniemożliwiają mu udział z zaplanowanej Konsultacji informuje o tym fakcie Usługodawcę przed terminem Konsultacji. Wówczas wspólnie zostaje ustalony nowy termin konsultacji.
5. Konsultacje oferowane na stronie Sklepu stanowią usługę w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

KURS ONLINE

1. Klient dokonuje zakupu kursu online poprzez stronę Katarzyny Krzywickiej. Natomiast Konto użytkownika jest prowadzone na platformie PUBLIGO (dawniej: WP IDEA). Aby założyć takie konto, należy wejść na stronę Katarzyny Krzywickiej, wskazać wymagane dane oraz ustawić indywidualne hasło użytkownika.
2. Osoba, która dokona zakupu kursu online, obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika kursu online.
3. Konto Użytkownika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Katarzynę Krzywicką.
4. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji.
5. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów online.
6. Usługa prowadzenia konta użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Sprzedawcę konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach.
8. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia kursu online (przedsprzedaż) – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż).
9. W przypadku kursu modułowego, może się zdarzyć, że poszczególne moduły kursu online, będą dostępne sukcesywnie w okresach wskazanych przez Sprzedawcę.
10. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
11. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
12. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu.
13. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
14. Kursy online mają charakter ogólny, edukacyjny i informacyjny, nie stanowią porady prawnej, interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną.

FORMULARZ PODPOWIEDZI

1. W ramach funkcjonowania strony internetowej może się zdarzyć, że Usługodawca zaprezentuje formularz podpowiadając Kupującemu wybór odpowiedniego dokumentu czy też pakietu dokumentów zabezpieczających modeli biznesowy Kupującego.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wyniki uzupełnionej ankiety stanowią jedynie propozycje i nie stanowią porady prawnej, analizy ani interpretacji prawnej. Ostateczna decyzja zakupowa zawsze należy do Kupującego.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 

1. W ramach funkcjonowania strony internetowej może się zdarzyć, że Usługodawca zaoferuje Kupującemu w ramach obsługi posprzedażowej:
a) chat dla Klientów Sklepu;
b) dyżur techniczny;
c) zamkniętą społeczność w ramach m.in. platform społecznościowych;
2. Wskazane wyżej funkcje są realizowane w celu umożliwienia sprawnego kontaktu Usługodawcy lub jego przedstawicieli z Klientami Sklepu.
3. Zadaniem wyżej wskazanych form jest wsparcie techniczne Klientów w zakresie obsługi zakupionych produktów cyfrowych.
4. W określonym, na stronie internetowej Usługodawcy, czasie Kupujący może skontaktować się z Usługodawcą, przy czym funkcja dyżury technicznego ma charakter jednorazowy (jeden zakup – pakiet lub pojedynczy dokument – jedno spotkanie w ramach dyżuru technicznego). Z pozostałych form kontaktu Kupujący korzysta w rozsądnej ilości.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wskazane wyżej formy kontaktu z Usługodawcą dostępne dla Klientów Sklepu nie mają charakteru odpłatnego, a stanowią jedynie dodatkową obsługę posprzedażową Usługodawcy.
6. Usługodawca stara się odpowiadać na kontakt Klientów sklepu tak szybko jak to możliwe.
7. Klienci przyjmują do wiadomości, że kontakt z Usługodawcą w ramach usługi posprzedażowej nie stanowi porady prawnej, analizy prawnej ani opinii prawnej.
8. Formy obsługi posprzedażowej oferowane przez Usługodawcę są w miarę możliwości określone w osobnych regulaminach i politykach udostępnionych przez Usługodawcę w miejscu ich oferowania.

Prawa autorskie, w szczególności do prawniczych produktów cyfrowych

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych videowzorów, wzorów umów i/lub kursu online, jak również ewentualnych materiałów powstałych na potrzeby/podczas Konsultacji. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie poszczególnego Produktu uwzględniając jego zawartość w szczególności materiały audio, video itd.

2. Klient ma prawo korzystać z udostępnionych videowzorów, wzorów dokumentów, kursu online i innych Produktów mu udostępnionych wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.

4. Dostępne w ramach Sklepu Produkty w szczególności Videowzory czy wzory dokumentów nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
a/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
b/ wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,
c/ odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
d/ nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową

1. Katarzyna Krzywicka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt, tj. m.in. videowzór, wzór dokumentu jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;
c) Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
d) Z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

16. Domniemania w skazane w punt 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
a) Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy dot. Produktów cyfrowych w Sklepie, w szczególności VIDEOWZORÓW

1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i udostępnienie mu videowzoru, wzoru dokumentu czy kursu online lub przeprowadzenia Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych i/lub przeprowadzenia Konsultacji. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Kupujących będących Przedsiębiorcami

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych videowzorów, wzorów dokumentów i innych Treści i/lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin ten stanowi przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i zabrania się jego kopiowania w całości lub części. Udostępnione przez Usługodawcę produkty nie służą do celów komercyjnych, a do użytku własnego przedsiębiorców. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany przygotowaniem oferty biznesowej przez Usługodawcę, napisz e-mail na adres kontakt@krzywicka.pl.

2. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

5. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Linki
Regulamin do pobrania (PDF)
Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

• Regulamin obowiązujący od 20.10.2021 r. do 31.12.2022 r.
• Regulamin obowiązujący od 8. 01. 2021 r. do 19.10.2021 r.

Wzór formularza odstąpienia
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych
Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________
Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko: ___________
Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________
podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061.
W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.