REGULAMIN SKLEPU PRAWNEGO

Wersja dokumentu: 03
Data obowiązywania: 06 lipca 2024 r.

DOBRZE CIĘ TU WIDZIEĆ!

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych takich jak m.in. videowzory, wzory dokumentów, konsultacje (o których będzie jeszcze później), które są dostępne na mojej stronie internetowej pod adresem https://dimotely.pl .

Regulamin kształtuje także m.in. zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej mojego Sklepu, o wszystkich szczegółach dowiesz się w dalszej części Regulaminu.

Chciałam zwrócić Twoją uwagę na fakt, iż informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej, a ja postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

Skontaktuj się z Krzywicką!
W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@krzywicka.pl oraz numerem telefonu: + 48 794 509 753.

Kim jest Usługodawca, czyli kto udostępnia Treść cyfrową? 
Usługodawcą jest Katarzyna Krzywicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”, prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kogo dotyczy ten Regulamin?
Regulamin dotyczy osób, które korzystają z moich Produktów udostępnionych w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Czy Krzywicka wyznaczyła Punkt kontaktowy?
Tak! Krzywicka wyznaczyła Punkt kontaktowy służący do komunikacji w sprawach Treści, w szczególności dotyczący ich legalności oraz zgodności z warunkami korzystania z usług Sklepu.
Korespondencja w ramach Punktu kontaktowego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@krzywicka.pl.
O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Katarzyna Krzywicka poinformuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż 3 dni.

Słowniczek użytych pojęć, czyli wyjaśnienie definicji

Usługodawca, czyli Krzywicka, a dokładniej
Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061

Sklep, czyli 
serwis internetowy dostępny pod adresem: www.dimotely.pl

Punkt kontaktowy, czyli
sposób umożliwiający Katarzynie Krzywickiej bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.

Formularz zamówienia, czyli 
formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Klient, czyli
Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca, czyli
osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Użytkownik, czyli
Klient lub osoba niebędąca Klientem, ale odwiedzająca Dimotely i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Dimotely lub osoba, która umieściła w Dimotely Treść.

Konsument, czyli
osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Treści lub Usługi, która jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Konto Klienta, czyli
indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

Konto Użytkownika kursu online, czyli
indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Konto Użytkownika VIDEOWZORÓW, czyli
indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Treść cyfrowa, czyli
dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa, czyli
usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Konsultacja, czyli
usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta jako współpraca indywidualna drogą elektroniczną, w szczególności w postaci rozmowy i/lub wideorozmowy.

Produkt, czyli
indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej. Produktem jest również usługa Konsultacji online.

Cena, czyli
wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Usługa Elektroniczna, czyli
Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Usługa hostingu, czyli
usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.

Dostawca usługi hosting, czyli
Usługodawca – Katarzyna Krzywicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna

Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384808061, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”, prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wymagania Techniczne, czyli
minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:
• posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
• dostęp do poczty elektronicznej;
• posiadanie przez Klienta ważnego/aktywnego adresu e-mail, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
• dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa, czyli
umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia videwzoru i/lub wzoru dokumentu i/lub paczki wzorów dokumentów i/lub przeprowadzenia Konsultacji i/lub udostępniania kursu online, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa o świadczenie usług, czyli
umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie, czyli
oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk, czyli
Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dotyczącego Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.

Promocje, czyli
szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta, czyli
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Regulamin, czyli
niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Cena Początkowa, czyli
Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką, czyli
Najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką.

Cena Promocyjna, czyli
Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Treść, czyli
zawartość wypowiedzi Użytkownika zamieszczona w Dimotely, w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Użytkownik umieścił w obrębie Sklepu.

Treść nielegalna, czyli
Treść, która sama w sobie lub w odniesieniu do funkcjonalności Dimotely i usług Katarzyny Krzywickiej nie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

Treść nielegalną uznaje się w szczególności:

 • obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • prywatne zdjęcia/grafiki udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału,
 • cyberstalking,
 • treści służące do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
 • treści służące do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
 • treści naruszające prawa autorskie.

Treść niezgodna z warunkami korzystania z usług Sklepu, czyli
Treść naruszająca i zakłócające zasady funkcjonowania Dimotely, niniejszy Regulamin, a także Treść o charakterze nieprawdziwym, nieaktualnym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

Warunki korzystania z usług Sklepu, czyli
klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między Katarzyną Krzywicką a Użytkownikiem.

Moderacja, czyli
działania niezautomatyzowane lub zautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika.

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu prawnego

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Sprzedawcę prawniczych produktów cyfrowych każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą tj. Katarzyną Krzywicką oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

3. Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości;
b)podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
d) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
e) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
f) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
g) niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
h) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości,
i) niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

7. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Katarzynę Krzywicką obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką (Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką).

8. W przypadku udostępnienia Videowzorów i innych Produktów w ramach Promocji, Katarzyna Krzywicka oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.

9. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Katarzyna Krzywicka podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z udostępnionych videowzorów, wzorów dokumentów czy konsultacji. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Katarzynę Krzywicką znajdują się w zakładce: Zasady prezentowania treści i opinii na stronie.

10. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

11. Katarzyna Krzywicka podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta

1. Katarzyna Krzywicka, jako Usługodawca, świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
a) Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
b) Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;
c) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
d) Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;
e) Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
3. Katarzyna Krzywicka świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż przez rok od dnia założenia/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto.
4. Korzystanie z Konta w Sklepie Prawnym możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Sklepie Prawnym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. Klient nie ma możliwości bez założenia konta korzystać z prawniczych produktów cyfrowych udostępnionych w Sklepie prawnym.
6. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Katarzynę Krzywicką po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta.
7. Klient sklepu prawnego otrzymuje także automatycznie wygenerowaną fakturę VAT za zakupy dokonane w Sklepie prawnym po zapłacie Ceny za prawnicze produkty cyfrowe.
8. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.
9. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.
10. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.
11. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. Klient może zmienić hasło do logowania w dowolnym momencie.
12. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta lub poprzez założenie Konta.
13. Katarzyna Krzywicka, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Katarzyną Krzywicką na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu, tj. kontakt@krzywicka.pl.
14. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 – dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
15. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.
16. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
17. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.
18. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Katarzynę Krzywicką następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
19. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.
20. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1. Katarzyna Krzywicka umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania videowzorów , wzorów regulaminów i innych Produktów poprzez stronę Sklepu.

2. Główne cechy videowzorów, wzorów dokumentów, konsultacji i innych Produktów oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Katarzyną Krzywicką może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia videowzorów i/lub innych zakupionych Treści i/lub usług Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7. Katarzyna Krzywicka umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści lub Usługi cyfrowej w postaci m.in. videowzoru do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Treść i/lub Usługę cyfrową przez Klienta.

10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

11. Warunkiem złożenia Zamówienia, obok wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

12. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść i/lub Usługę cyfrową.

13. Klient ma możliwość weryfikacji Produktu znajdującego się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

14. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści i/lub Usługi cyfrowej wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

20. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

21. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności.
b) przelew tradycyjny,
c) płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.

22. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

23. Płatność za Treść lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy serwisu:
a. PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, kod pocztowy 60-198, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca NIP 7792369887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
b. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca NIP: 7792308495, REGON 300523444.

24. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

25. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

VIDEOWZORY

1. Treści cyfrowe w postaci videowzorów, oferowane na stronie Sklepu, dotyczą treści prawnych i edukacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi videowzory do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z videowzorów jest nieodpłatne.

3. Ceny videowzorów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

4. Ze względu na rodzaj i czas trwania videowzorów poszczególne ich warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

5. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną (i nie zastępują żadnej z tych form pomocy prawnej). Wszystkie dodatkowe nieodpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę takie jak: kontakt na zamkniętej grupie z Usługodawcą lub przedstawicielami Usługodawcy, okienko chatu na stronie Usługodawcy dostępne po zakupie produktów, dostępny dyżur techniczny, nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej. Ich celem jest dostarczenie technicznego wsparcia przez Usługodawcę po zakupie produktów w ramach obsługi posprzedażowej oferowanej dla Klientów Sklepu prawnego.

WZORY DOKUMENTÓW

1. Treści cyfrowe w postaci wzorów dokumentów prawnych bez treści video, oferowane na stronie Sklepu, dotyczą treści prawych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Katarzyna Krzywicka udostępnia Klientowi wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że wzory dokumentów nie stanowią porady prawnej, ani interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną ( i nie zastępują żadnej z tych form pomocy prawnej).

3. Wszystkie dodatkowe nieodpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę takie jak: kontakt na zamkniętej grupie z Usługodawcą lub przedstawicielami Usługodawcy, okienko chatu na stronie Usługodawcy dostępne po zakupie produktów, dostępny dyżur techniczny, nie służą do wykonywania usługi konsultacji prawnej. Ich celem jest dostarczenie technicznego wsparcia przez Usługodawcę po zakupie produktów w ramach obsługi posprzedażowej oferowanej dla Klientów Sklepu prawnego.

4. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie ze wzorów dokumentów, w szczególności pobranie wzorów dokumentów jest nieodpłatne.

5. Ceny wzorów dokumentów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

6. Ze względu na rodzaj i czas trwania, jak również zawartość wzorów dokumentów, poszczególne ich warianty mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

DOSTĘP DO VIZDEOWZORÓW I WZORÓW DOKUMENTÓW

1. Dostęp do zawartości Zamówienia zawierającego videowzory i/lub wzory dokumentów zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Katarzyny Krzywickiej opłaty odpowiadającej Cenie wybranego wariantu Produktu przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie videowzorów i/lub wzorach dokumentów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w udostępnionych wzorach dokumentów w czasie roku od dokonania zakupu. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Katarzynę Krzywicką na stronie Sklepu.

2. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Produktów lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionego videowzoru i/lub wzoru dokumentu, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

3. Jeżeli w opisie Produktów Katarzyna Krzywicka określiła inny termin dostarczenia videowzoru i/lub wzoru dokumentu, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

KONSULTACJE ONLINE

1. W ramach Konsultacji Katarzyna Krzywicka oferuje współpracę indywidualną w postaci konsultacji online opisanych na stronie Sklepu.
2. Opis produktu zawiera zakres konsultacji, czas ich trwania, szczegółowy tryb ich przeprowadzania.
3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Katarzyny Krzywickiej i udostępnionym Kupującemu.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji losowych, które uniemożliwiają Klientowi udział z zaplanowanej Konsultacji, Klient informuje o tym fakcie Usługodawcę przed terminem Konsultacji. W takiej sytuacji wspólnie zostaje ustalony nowy termin konsultacji.
5. Konsultacje oferowane na stronie Sklepu stanowią usługę w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

KURS ONLINE

1. Klient dokonuje zakupu kursu online poprzez stronę Katarzyny Krzywickiej. Natomiast Konto użytkownika jest prowadzone na platformie PUBLIGO (dawniej: WP IDEA). Aby założyć takie konto, należy wejść na stronę Katarzyny Krzywickiej, wskazać wymagane dane oraz ustawić indywidualne hasło użytkownika.
2. Osoba, która dokona zakupu kursu online, obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika kursu online.
3. Konto Użytkownika kursu online oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Katarzynę Krzywicką.
4. Po zaakceptowaniu regulaminu Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji.
5. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów online.
6. Usługa prowadzenia konta użytkownika dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu.
7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta przez Sprzedawcę konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach.
8. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia kursu online (przedsprzedaż) – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż).
9. W przypadku kursu modułowego, może się zdarzyć, że poszczególne moduły kursu online, będą dostępne sukcesywnie w okresach wskazanych przez Sprzedawcę.
10. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
11. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
12. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu.
13. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
14. Kursy online mają charakter ogólny, edukacyjny i informacyjny, nie stanowią porady prawnej, interpretacji prawnej, ani nie są opinią prawną.

WARSZTATY

1. Usługodawca może świadczyć usługi szkoleniowo-edukacyjne wraz z wybranymi Treściami cyfrowymi i Usługami cyfrowymi, które polegają na spotkaniach indywidualnych lub grupowych z Usługodawcą lub zaproszonym gościem przez Usługodawcę.
2. Zakres, sposób realizacji, terminy i forma (online/stacjonarna) Warsztatów są wskazane w opisie Produktu. Terminy świadczenia usług mogą być wskazane w terminie późniejszym niż data zakupu Produktu.
3. Warsztaty online będą nagrywane, a następnie ich zapis będzie udostępniany Klientowi w ramach Konta Użytkownika na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
4. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny.
5. Zmiana gościa lub Usługodawcy na innego prelegenta może mieć miejsce w sytuacji wystąpienia sytuacji nagłej, na skutek czego gość zaproszony do prowadzenia Warsztatów lub Usługodawca nie są w stanie przeprowadzić Warsztatów, np. z powodu choroby, braku
warunków technicznych, działania siły wyżej.
6. Usługodawca przed Warsztatami może zwrócić się do Klienta o wypełnienie ankiety lub innego dokumentu oraz o udzielenie informacji, odpowiedzi na pytania za pośrednictwem korespondencji e-mail, telefonicznie, lub mediów społecznościowych celem zbadania potrzeb Klienta.
7. Usługodawca ma możliwość przerwania świadczonej usługi w sytuacji, gdy zachowanie Klienta może wskazywać, że jest on pod wpływem substancji odurzających, nie jest świadomy podejmowanych decyzji lub składanie oświadczeń woli, bądź jego zachowanie
jest obraźliwe i naruszające dobra osobiste Usługodawcy lub gościa.
8. Warsztaty są usługami oferowanymi przez Usługodawcę jako usługi w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
9. Kiedy Usługodawca wykonał Warsztaty w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawa do odstąpienia, wówczas prawo do
odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
10. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych i od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

USŁUGA WDROŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Usługodawca może świadczyć usługi wdrożenia dokumentów prawnych wraz z wybranymi Treściami cyfrowymi i Usługami cyfrowymi, które polegają na dostosowaniu zakupionych przez Klienta w Sklepie dostępnych Videowzorów, Wzorów dokumentów prawnych, innych Treści cyfrowych w sklepie do działalności Klienta.
 2. Usługa wdrożenia dokumentów może być dostępna w pakiecie z Treściami cyfrowymi i Usługami cyfrowymi lub stanowić odrębny Produkt w Sklepie. Szczegóły usługi wdrożenia dokumentów określa opis Produktu w Sklepie.
 3. W terminie 21 dni od zakupu usługi wdrożenia dokumentów Klient celem realizacji usługi zgłasza się do Usługodawcy na adres e-mail podany w Regulaminie wskazując następujące dane: numer zamówienia, zakres usługi wdrożeniowej, dane swojej działalności. Dane te są potrzebne do weryfikacji Klienta.
 4. Usługodawca do 72h od otrzymania zgłoszenia kontaktuje się z Klientem celem ustalenia szczegółów usługi.
 5. Usługodawca do wykonania usługi wdrożenia w całości lub w części może zaangażować członków swojego zespołu, o czym informuje Klienta przekazując wzajemnie dane kontaktowe.
 6. Usługa wdrożenia dokumentów prawnych jest usługą oferowaną przez Usługodawcę jako usługa w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Kiedy Usługodawca wykonał usługę wdrożenia w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawa do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

FORMULARZ PODPOWIEDZI

1. W ramach funkcjonowania strony internetowej może się zdarzyć, że Usługodawca zaprezentuje formularz, podpowiadając Kupującemu wybór odpowiedniego dokumentu czy też pakietu dokumentów zabezpieczających model biznesowy Kupującego.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wyniki uzupełnionej ankiety stanowią jedynie propozycje i nie stanowią porady prawnej, ani analizy, ani interpretacji prawnej. Ostateczna decyzja zakupowa zawsze należy do Kupującego.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 

1. W ramach funkcjonowania strony internetowej może się zdarzyć, że Usługodawca zaoferuje Kupującemu w ramach obsługi posprzedażowej:
a) chat dla Klientów Sklepu;
b) dyżur techniczny;
c) zamkniętą społeczność w ramach m.in. platform społecznościowych;
2. Wskazane wyżej funkcje są realizowane w celu umożliwienia sprawnego kontaktu Usługodawcy lub jego przedstawicieli z Klientami Sklepu.
3. Zadaniem wyżej wskazanych form jest wsparcie techniczne Klientów w zakresie obsługi zakupionych produktów cyfrowych.
4. W określonym, na stronie internetowej Usługodawcy, czasie Kupujący może skontaktować się z Usługodawcą, przy czym funkcja dyżury technicznego ma charakter jednorazowy (jeden zakup – pakiet lub pojedynczy dokument – jedno spotkanie w ramach dyżuru technicznego). Z pozostałych form kontaktu Kupujący korzysta w rozsądnej ilości.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wskazane wyżej formy kontaktu z Usługodawcą, dostępne dla Klientów Sklepu, nie mają charakteru odpłatnego, a stanowią jedynie dodatkową obsługę posprzedażową Usługodawcy.
6. Usługodawca stara się odpowiadać na kontakt Klientów sklepu tak szybko, jak to możliwe.
7. Klienci przyjmują do wiadomości, że kontakt z Usługodawcą w ramach usługi posprzedażowej nie stanowi porady prawnej, analizy prawnej ani opinii prawnej.
8. Formy obsługi posprzedażowej oferowane przez Usługodawcę są w miarę możliwości określone w osobnych regulaminach i politykach udostępnionych przez Usługodawcę w miejscu ich oferowania.

Prawa autorskie, w szczególności do prawniczych produktów cyfrowych

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych videowzorów, wzorów umów i/lub kursu online, jak również ewentualnych materiałów powstałych na potrzeby/podczas Konsultacji. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie każdego Produktu, uwzględniając jego zawartość, w szczególności materiały audio, video itd.

2. Klient ma prawo korzystać z udostępnionych videowzorów, wzorów dokumentów, kursu online i innych Produktów mu udostępnionych wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

3. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.

4. Dostępne w ramach Sklepu Produkty w szczególności Videowzory czy wzory dokumentów, nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
a/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
b/ wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,
c/ odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
d/ nieodpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową

1. Katarzyna Krzywicka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt, tj. m.in. videowzór, wzór dokumentu jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w sposób wybrany przez Konsumenta, jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim Treści lub Usługi są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;
c) Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
d) Z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta.

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

16. Domniemania wskazane w pkt. 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, nie wykonuje tego obowiązku, który został nałożony w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.

17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy dot. Produktów cyfrowych w Sklepie, w szczególności VIDEOWZORÓW

1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i udostępnienie mu videowzoru, wzoru dokumentu czy kursu online lub przeprowadzenia Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych i/lub przeprowadzenia Konsultacji. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Kupujących będących Przedsiębiorcami

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Publikowanie Treści, moderacja i ograniczenia publikowania Treści

 1. Jeśli w ramach funkcjonowania Dimotely Katarzyna Krzywicka stwarza możliwość pozostawienia Treści przez Użytkownika, to Katarzyna Krzywicka przechowuje ją zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 3. Katarzyna Krzywicka w ramach Dimotely może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Katarzyna Krzywicka nie używa narzędzi służących do automatycznego moderowania treści.
 5. O moderacji Treści Katarzyna Krzywicka informuje Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.
 6. W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Katarzyna Krzywicka wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej sankcji.
 7. W przypadku powzięcia informacji o Treści niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu Katarzyna Krzywicka może wezwać Użytkownika do samodzielnego jej zmoderowania.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści bezprawnych, nielegalnych, zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych przez Dimotely formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umów;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Dimotely w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu prawnego oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników Dimotely;
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Dimotely jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Dimotely;
  f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 10. Katarzyna Krzywicka nie ma obowiązku monitorowania Treści, które Użytkownicy przekazują lub przechowują w ramach Dimotely, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zgłaszanie Treści nielegalnych oraz niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Katarzyna Krzywicka stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z warunkami korzystania z usług Dimotely.
 2. Zgłoszenie może nastąpić drogą elektroniczną na wskazany na początku tego Regulaminu adres e-mail.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) lokalizację Treści w Dimotely w postaci bezpośredniego linku do Treści;
  b) przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania z usług Sklepu;
  c) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym imię, nazwisko lub nazwę, adres e-mail, chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstwa związanego z niegodziwym traktowaniem lub wykorzystaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywania dzieci do celów seksualnych oraz podżegania, pomocnictwa i usiłowania w zakresie tych przestępstw;
  d) oświadczenie, że osoba zgłaszająca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane Treści są nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, w szczególności, że stawiane zarzuty są prawdziwe i kompletne.
 4. Katarzyna Krzywicka niezwłocznie, nie później niż 3 dni robocze, potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, jeśli w zgłoszeniu został wskazany jej adres e-mail.
 5. Zgłoszenie jest uznawane przez Katarzynę Krzywicką za prawdziwe, jeśli bez szczegółowej analizy prawnej stwierdzi nielegalność lub niezgodność Treści.
 6. Katarzyna Krzywicka informuje niezwłocznie osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane sprawą, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o powziętej decyzji dotyczącej zgłoszenia, informując o możliwości odwołania się od decyzji.
 7. Przed wydaniem decyzji Katarzyna Krzywicka może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
 8. Katarzyna Krzywicka rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, obiektywny i niearbitralny, oraz z zachowaniem należytej staranności.
 9. Katarzyna Krzywicka nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń.

Procedura odwoławcza od zgłoszenia Treści nielegalnych lub niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Od decyzji Katarzyny Krzywickiej wydanej w sprawie zgłoszenia funkcjonowania w Dimotely Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 3. Odwołanie powinno zawierać w szczególności:
  a) precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa;
  b) uzasadnienie stanowiska;
  c) wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.
 4. Katarzyna Krzywicka rozpatrzy odwołanie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji Katarzyna Krzywicka na skutek odwołania poinformuje osobę zgłaszającą i inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.
 5. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej kolejne odwołanie do Katarzyny Krzywickiej.

Sankcje za publikowanie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu

 1. Katarzyna Krzywicka ma możliwość zastosowania sankcji wobec Użytkownika, który umieścił w ramach Dimotely Treści nielegalne lub Treści niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, również na skutek wydania decyzji o dokonaniu przez Użytkownika takiego naruszenia na podstawie rozpatrzonego zgłoszenia.
 2. Katarzyna Krzywicka  ma możliwość:
  a) ograniczyć widoczność Treści, w tym dokonać jej usunięcia, uniemożliwić do niej dostęp lub ją depozycjonować;
  b) zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne dla Użytkownika, który daną Treść w ramach Dimotely umieścił;
  c) zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia;
  d) zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 3. W przypadku, gdy Katarzyna Krzywicka poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, także jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych videowzorów, wzorów dokumentów i innych Treści i/lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu, zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient narusza Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin ten stanowi przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i zabrania się jego kopiowania w całości lub części. Udostępnione przez Usługodawcę produkty nie służą do celów komercyjnych, a do użytku własnego przedsiębiorców. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany przygotowaniem oferty biznesowej przez Usługodawcę, napisz e-mail na adres kontakt@krzywicka.pl.

2. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

5. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Linki
Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednia wersja regulaminu (PDF):

Wzór formularza odstąpienia
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych
Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________
Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko: ___________
Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________
podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483, REGON 384809061.
W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Regulamin Promocji

Data obowiązywania – 08 lipca 2024 roku

Kto jest Organizatorem promocji?

Organizatorem promocji jestem ja, czyli Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ul. Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483.

Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem e-mail: kontakt@krzywicka.pl oraz numerem telefonu: + 48 794 509 753.

Kiedy trwa Promocja?

Promocja trwa od 8 lipca 2024 roku do 5 marca 2025 roku.

Kto może skorzystać z Promocji?

Z Promocji może skorzystać każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu „Od chaosu do rozhulanej i przynoszącej zyski szkoły pływania” i zakupi pakiet dokumentów dla szkół pływania po szkoleniu.

Szkolenie będę prowadziła wraz z moim Partnerem Biznesowym – Fundacją Hasten z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 49A, 01-633 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768133, NIP 1182187989, REGON 382402107.

Na czym polega Promocja?

Promocja polega na udostępnieniu klientom, którzy kupili pakiet dokumentów dla szkół pływania oraz wzięli udział w szkoleniu „Od chaosu do rozhulanej i przynoszącej zyski szkoły pływania”, platformy do zarządzania zajęciami online LuppoSystem dostępnej pod adresem https://lupposystem.com bez pobierania opłat przez Fundację Hasten na okres jednego miesiąca. Wartość takiego dostępu to 419 zł brutto.

W przypadku osób, korzystających już z LuppoSystem Fundacja Hasten nie będzie pobierała opłaty za jeden miesiąc korzystania z Serwisu. W takiej sytuacji również należy zgłosić się do Fundacji po odbiór dostępu.

Jak odebrać dostęp do LuppoSystem?

Po zakupie pakietu dokumentów dla szkół pływania po szkoleniu „Od chaosu do rozhulanej i przynoszącej zyski szkoły pływania”, możesz zgłosić się do Fundacji Hasten w terminie 7 dni od zakupu paczki dokumentów, aby udostępniła Ci platformę na okres jednego miesiąca.

Swoją prośbę wyślij na adres e-mail Fundacji ola@lupposystem.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać Twój numer zamówienia z mojego Sklepu online.

Fundacja będzie weryfikować osoby uprawnione do dostępów właśnie poprzez numery zamówień.

Pamiętaj, że dostęp do platformy możesz otrzymać do 7 dni od daty zakupu dokumentów, dlatego wyślij swoją prośbę o dostęp do LuppoSystem w tym terminie!

Jeśli jesteś już klientem Fundacji Hasten i korzystasz z Serwisu, to również zgłoś się do Fundacji podając numer zamówienia i swoje dane zarejestrowane w Systemie, aby Fundacja nie obciążyła Cię kosztami za jeden miesiąc dostępu do Systemu. Opłata nie będzie pobrana po prawidłowej weryfikacji Twojego numeru zamówienia i otrzymania potwierdzenia od Fundacji.

Jak kupić dokumenty?

Po szkoleniu „Od chaosu do rozhulanej i przynoszącej zyski szkoły pływania” będziesz miała/miał możliwość zakupu paczki dokumentów dla szkół pływania w ramach promocji, czyli z możliwością darmowego na okres jednego miesiąca dostępu do platformy zarządzania zajęciami online LuppoSystem. Na szkoleniu otrzymasz dostęp do zakupu takiej paczki w moim sklepie www.dimotely.pl.

Jakie są zasady korzystania z dostępu do LuppoSystem?

Pamiętaj, że darmowy dostęp do LuppoSystem jest aktywny przez okres jednego miesiąca od udzielenia Ci go przez Fundację Hasten. Po upływie tego okresu możesz kontynuować korzystanie z platformy zgodnie z obowiązującym cennikiem i zasadami zaprezentowanymi na www.lupposystem.pl. Darmowy Dostęp nie obejmuje dodatkowych usług płatnych, które mogą być dostępne na platformie.

Przed skorzystaniem z dostępu zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności LuppoSystem pod adresem www.lupposystem.pl.

Jak chronię Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ul. Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa NIP 9462552483.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak również złożenia skargi do organu nadzorczego, a po więcej szczegółów zajrzyj do Polityki Prywatności.

W jaki sposób zgłosić reklamacje?

Wszelkie reklamacje związane z Promocją możesz zgłaszać na adres e-mail: wsparcie@krzywicka.pl. Możesz wskazać powód składania reklamacji. Twoja reklamacja będzie rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni.

Jeśli będziesz miała/miał problem techniczny z LuppoSystem możesz go zgłosić bezpośrednio do Fundacji Hasten na adres ola@lupposystem.pl. W ten sposób może zostać szybciej naprawiony.

Poniżej jeszcze kilka informacji na koniec!

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.dimotely.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

Skorzystanie z Promocji jest całkowicie dobrowolne.

Poprzednia wersja regulaminu: https://dimotely.pl/regulamin-wersja-02, dostępny do 5 lipca 2024 roku.