REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO
DIMOTELY

Wersja dokumentu: 01
Data obowiązywania: 17 listopada 2023 r.

ściągnij jako PDF

obowiązujący od 17 listopada 2023 roku


Regulamin, który czytasz, dotyczy zasad uczestnictwa i przebiegu Programu afiliacyjnego Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://dimotely.pl.

Dla ułatwienia, w dalszej części Regulaminu, moduł strony, która umożliwia zakup Treści i Usług cyfrowych, będę nazywała „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: warunki uczestnictwa, realizację Programu, zasady wypłaty wynagrodzenia.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z Krzywicką!
W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Programu możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@krzywicka.pl oraz numerem telefonu: + 48 794 509 753.

Kto jest Organizatorem Programu? 
Organizatorem jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka
ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa,
NIP 9462552483, REGON 384808061, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”, prowadzoną
w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kogo dotyczy ten Regulamin?
Regulamin dotyczy osób, które chcą lub już korzystają z Programu afiliacyjnego dostępnego na www.dimotely.pl, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

Wyjaśnienie definicji

Organizator i Usługodawca, czyli Krzywicka, a dokładniej
Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie przy ulicy Adama Mickiewicza 64/30, 01 – 650 Warszawa, NIP 9462552483,
REGON 384809061

Sklep, czyli 
serwis internetowy dostępny pod adresem: www.dimotely.pl

Klient, czyli
Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Przedsiębiorca, czyli
osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej w Sklepie, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument, czyli
osoba fizyczna dokonująca zakupu Treści lub Usługi cyfrowej w Sklepie, zawierając Umowę niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Treści lub Usługi, która jest bezpośrednio związany
z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Partner, czyli
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która zawarła z Organizatorem umowę współpracy w ramach Programu.

Treść cyfrowa, czyli
dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługa cyfrowa, czyli
usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej, lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Produkt, czyli
indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej. Produktem jest również usługa Konsultacji online oraz inne usługi wskazane w Sklepie.

Program, czyli
program partnerski (afiliacyjny) prowadzony przez Katarzynę Krzywicką, który polega na współpracy Organizatora z Partnerem w zakresie sprzedaży Produktów Organizatora.

Kod afiliacyjny, czyli
indywidualny ciąg znaków generowany dla Partnera, pozwalający na dokonanie zakupu Produktu w ramach Programu z polecenia Partnera, który pozwala na weryfikację liczby Produktów zakupionych dzięki danemu Partnerowi.

Cena, czyli
wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Organizatorowi z tytułu wykonania Umowy z Klientem.

Prowizja, czyli
wynagrodzenie Partnera za zrealizowaną sprzedaż Produktów z jego polecenia wynikającą z użycia jego Kodu afiliacyjnego. Prowizja jest naliczana od kwoty netto Produktu w wysokości 25% ceny netto Produktu

Usługa Elektroniczna, czyli
świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Wymagania Techniczne, czyli
minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:
• posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
• dostęp do poczty elektronicznej;
• posiadanie przez Klienta ważnego/aktywnego adresu e-mail, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, które umożliwia poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
• dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Umowa, czyli
umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia videwzoru i/lub wzoru dokumentu i/lub paczki wzorów dokumentów i/lub przeprowadzenia Konsultacji i/lub udostępniania kursu online, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa o świadczenie usług, czyli
umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży akceptowanym przez Klienta w ramach dokonywania zakupu w Sklepie.

Umowa współpracy, czyli
umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Partnerem, mająca na celu ich współpracę w ramach Programu, zawierana elektronicznie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zamówienie, czyli
oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Koszyk, czyli
Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dotyczącego Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych oraz wpisania indywidualnego kodu afiliacyjnego Partnera.

Promocje, czyli
szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

Ustawa o prawach konsumenta, czyli
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Regulamin, czyli
niniejszy dokument określający zasady programu afiliacyjnego określający zasady współpracy między Organizatorem a Partnerem.

Ogólne warunki korzystania z Programu

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Organizatora każdemu zainteresowanemu przed zawarciem Umowy współpracy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. Każda zainteresowana osoba ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy współpracy. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie są akceptowane przez zainteresowaną osobę, to nie powinna nawiązywać współpracy
z Krzywicką w ramach Programu. Zawarcie Umowy współpracy z Organizatorem oznacza, że Partner zapoznał się z treścią Regulaminu
i jest związany jego postanowieniami.

3. Partnerem może zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą.

4. Organizator weryfikuje, czy Partner spełnia wymagania wskazane w pkt. 3 poprzez sprawdzenie podmiotu w bazie CEIDG za pomocą NIP w przypadku osób fizycznych lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za pomocą numeru KRS w przypadku osób prawnych.

5. Celem Programu jest promowanie Produktów Organizatora dostępnych w Sklepie, zwiększenie sprzedaży Produktów Organizatora
i pozyskanie nowych Klientów przez Organizatora. Organizator może przekazywać Partnerowi materiały i informacje dotyczące swoich Produktów.

6. Katarzyna Krzywicka organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu. W takiej sytuacji Prowizja jest obliczana od ceny promocyjnej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera za straty wynikłe z niewłaściwego działania Sklepu, braku rejestracji sprzedaży z przyczyn technicznych.

Ogólne warunki przystąpienia do Programu

1. Katarzyna Krzywicka umożliwia zawarcie Umowy współpracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez komunikację e-mail.

2. Zawarcie Umowy współpracy pomiędzy Partnerem a Katarzyną Krzywicką może nastąpić po uprzednim złożeniu zapytania przez Partnera na zasadach określonych poniżej.

3. Umowa współpracy zawierana jest po pozytywnej weryfikacji osoby zainteresowanej współpracą w ramach Programu
za pośrednictwem e-mail w momencie potwierdzenia Umowy współpracy przez Katarzynę Krzywicką, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Organizatora na adres e-mail wskazany podczas składania zapytania
o nawiązanie współpracy.

4. Warunkiem złożenia zapytania obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Katarzyny Krzywickiej.

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Organizatora do zapłaty Prowizji za sprzedane Produkty z polecenia Partnera, które zostały
nabyte w Sklepie Organizatora z Kodem afiliacyjnym Partnera.

6. Zapytania o nawiązanie współpracy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. W zapytaniu o nawiązanie współpracy osoba zainteresowana podaje celem weryfikacji następujące dane: imię, nazwisko/nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, a w przypadku osób prawnych również numer KRS. Osoby zainteresowane powinny również wskazać informację, jaki jest ich status do podatku VAT.

8. Wykonując Umowę współpracy, Partner działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz, nie jest w żaden sposób uprawniony do podejmowania działań czy zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Katarzyny Krzywickiej.

9. Organizator zastrzega, iż może odmówić podjęcia współpracy z osobą, której widoczne działania lub przedmiot wykonywanej działalności jest sprzeczny z zasadami etyki Organizatora.

Zasady promowania Produktów Organizatora

1. Partner może prowadzić działania promocyjne w swoich kanałach komunikacji, w szczególności social mediach, stronach internetowych, jak również w swoich produktach i udostępnianych treściach, np. kursach on-line, webinarach.

2. Strona internetowa, kanały komunikacji Partnera oraz inne produkty, w których Partner podejmuje działania promocyjne Produktów Organizatora, jak również wszelkie komunikaty promocyjne nie mogą naruszać standardów danej platformy, być sprzeczne z wytycznymi Prezesa UOKiK, czy z jakimikolwiek obowiązującymi normami prawnymi, zasadami współżycia społecznego, stanowić czynu nieuczciwej
konkurencji, nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej, stanowić działania naruszającego wizerunek Organizatora.

3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w czasie trwania współpracy.

4. Partner ponosi koszty podejmowanych przez niego działań promocyjnych Organizatora.

5. Koszty ewentualnych sporów sądowych i innych sankcji, którymi Organizator został obciążony z powodu działań lub zaniechań Partnera, ponosi Partner.

6. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli działań Partnera pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem
i wytycznymi Organizatora, sposobu prezentowania komunikatów promocyjnych oraz innych treści z nimi zamieszczanych.

7. Partner musi otrzymać zgodę Organizatora na posłużenie się oznaczeniem Organizatora w działaniach promocyjnych.

Wypłata Prowizji

1. Za sprzedane Produkty Organizatora z polecenia Partnera, o czym świadczy zarejestrowanie użycia Kodu afiliacyjnego przez Klientów, Organizator wypłaci Partnerowi Prowizję.

2. Organizator, do 7. dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po nawiązaniu współpracy, wyśle na adres e-mail Partnera zestawienie sprzedanych Produktów z Kodem afiliacyjnym Partnera wraz z zestawieniem Prowizji. W przypadku braku sprzedaży w danym miesiącu zestawienie nie będzie wysyłane.

3. Na podstawie przesłanego zestawienia Partner jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania zestawienia na wystawienie faktury
na kwotę wskazanej w nim Prowizji i wysłanie faktury na adres e-mail Organizatora zamieszczony w początkowej części niniejszego Regulaminu.

4. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wypłaci Partnerowi Prowizję przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

5. Jeśli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w Sklepie, Prowizja Partnera jest odejmowana w zakresie tej Umowy.

6. Organizator ma możliwość wstrzymania wypłaty Prowizji w przypadku wątpliwości co do zgodności działania Partnera z niniejszym Regulaminem do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.

Czas trwania Programu i zakończenie współpracy

1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.

2. Umowa współpracy może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, o czym poinformuje Partnera wraz z wysłaniem zestawienia sprzedanych Produktów z Kodem afiliacyjnym Partnera, na podstawie którego Partner wystawi fakturę w terminie 7 dni. Organizator wypłaci Prowizję w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Organizator może rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym z Partnerem w sytuacji podania nieprawidłowych danych przez Partnera lub braku ich aktualizacji, uprawdopodobnienia działania na szkodę Organizatora, w tym dotyczącego podejmowania działań naruszających renomę Organizatora, naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub innych wytycznych, co mogłoby narazić Organizatora na powstanie szkody.

Reklamacje

1. Partner ma możliwość zgłoszenia Organizatorowi reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania Umowy współpracy lub usługi w ramach Sklepu, jak również wobec nieprawidłowych rozliczeń lub innych kwestii spornych powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację może również złożyć osoba zainteresowana, która nie uzyskała pozytywnej weryfikacji Organizatora.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Katarzynę Krzywicką następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania, wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

5. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Organizatora i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Partnera są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Partnera lub osobę zainteresowaną współpracą jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy.
3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdorazowej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Partnerów za pośrednictwem korespondencji e-mail. Partner w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może wypowiedzieć Umowę współpracy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu.

2. Regulamin ten stanowi przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i zabrania się jego kopiowania w całości lub części. Udostępnione przeze mnie produkty nie służą do celów komercyjnych, a do użytku własnego przedsiębiorców. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany przygotowaniem oferty biznesowej, napisz e-mail na adres kontakt@krzywicka.pl.

3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o współpracy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Partnera. Korespondencja wysłana na adres e-mail podany przez Partnera uznana jest
za doręczona Partnerowi.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Partnerowi istotnych postanowień zawieranej Umowy współpracy następuje poprzez przesłanie Partnerowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia jego oferty, oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Partnerów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Partnerem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

9. W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część pozostanie w mocy.

Linki


Regulamin do pobrania (PDF)